.
"လူမည္သည္ကားခရစ္ေတာ္၌ရွိလ်ွင္အသစ္ျပဳျပင္ေသာသတၱ၀ါျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာအရာတုိ ့သည္ေျပာင္းလဲ၍ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ ့သည္ အသစ္ျဖစ္ၾကျပီ။" (ေကာရိ ႏၱဳၾသ၀ါဒစာ၊ဒုတိယေစာင္၊ ၅း၁၇)
.

Thursday, August 21, 2014

"We Say Thank You" San Francisco Burmese Church Choir

No comments:

Post a Comment