.
"လူမည္သည္ကားခရစ္ေတာ္၌ရွိလ်ွင္အသစ္ျပဳျပင္ေသာသတၱ၀ါျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာအရာတုိ ့သည္ေျပာင္းလဲ၍ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ ့သည္ အသစ္ျဖစ္ၾကျပီ။" (ေကာရိ ႏၱဳၾသ၀ါဒစာ၊ဒုတိယေစာင္၊ ၅း၁၇)
.

Wednesday, February 1, 2012

မေႏွာင္းေစခ်င္- ဆရာလတ္ေယရွဲ

2 comments:

  1. I wish I could be living somewhere in San-Francisco and attend this church, The First Burmese baptist Church.

    ReplyDelete
  2. I hope that one day we will see and worship together at this Church in San Francisco. Praying your wish to be a blessed reality.

    ReplyDelete